1. Provozovatel
1.1 GALANDR COMMUNICATION s.r.o., IČ: 07977085, se sídlem Žeranovice 294, PSČ: 769 01

2. Základní ustanovení
2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při poskytování licencí, služeb a dodávek poskytovatelem a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.
2.2 V rámci objednávky potvrzuje Uživatel, že je s těmito VOP srozuměn, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
2.3 Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://www.ellity.eu (dále jen „produktová stránka“).

3. Definice základních pojmů
3.1 Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé uživatel.
3.2 Poskytovatel – GALANDR COMMUNICATION s.r.o., IČ: 07977085, se sídlem Žeranovice 294, PSČ: 769 01.
3.3 Uživatel – podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
3.4 Produkt – doplněk nabízený na platformě doplňků Ellity pro e-shopové řešení Shoptet blíže specifikovaný v objednávce.
3.5 Služba – webová služba poskytovatele zajišťující funkčnost produktu, zejména ukládání a zpracování dat.
3.6 Dodávka – je poskytovatelem na základě požadavků uživatele na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti poskytovatele.
3.7 Licenční smlouva – smlouva o poskytnutí licence k produktu uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem na základě a v souladu s těmito VOP.
3.8 Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé straně uživatel, která odkazuje na tyto VOP. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, akceptace, nedílná příloha, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou uživatele, akceptací poskytovatele a těmito VOP.
3.9 Oznámení – krátké sdělení poskytovatele týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby nebo produktu, anebo zavedení nového platného ceníku. O obsahu oznámení informuje poskytovatel uživatele obvykle formou elektronické zprávy.
3.10 Termín nebo Dodací lhůta – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou povinen provést dodávku. V případě dodávky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat uživateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně uživatele je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.
3.11 Vícepráce – práce vykonané poskytovatelem na dodávce nad rámec těch ve smlouvě sjednaných nebo smlouvou výslovně předpokládaných, které jsou uživatelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je považována taktéž každá další funkce, kterou bude uživatel požadovat na poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky. Poté, co uživatel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje poskytovatel jejich cenovou kalkulaci vč. časového rozvrhu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle uživateli k odsouhlasení. Vícepráce je poskytovatel povinen provést na základě výslovného samostatného požadavku uživatele a za podmínek s ním dohodnutých v oboustranně odsouhlaseném dodatku ke smlouvě, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
3.12 Faktura – daňový doklad – vyúčtování o výši úhrady uživatele za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. pdf). Zpravidla bude uživateli nejprve odeslána zálohová faktura a posléze konečná faktura.

4. Předmět smlouvy
4.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence k produktu, služby a dodávek v rozsahu stanoveném v objednávce.

5. Uzavření smlouvy
5.1 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká akceptací objednávky poskytovatelem. K akceptaci objednávky dochází těmito způsoby:
1. V případě objednávky produktu prostřednictvím rozhraní Shoptet dojde k akceptaci objednávky úhradou ceny produktu uživatelem prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem dle čl. 9 těchto VOP;
2. V případě objednávky produktu prostřednictvím rozhraní ellity.eu dojde k akceptaci objednávky úspěšným odesláním formuláře pro objednávku odborné instalace a konzultace.
5.2 Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli dodávku a/nebo licenci k produktu a s ní související službu v rozsahu stanoveném v objednávce. Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu.
5.3 Obsah a rozsah dodávek, licencí a služeb, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, jako zejména vytyčení úkolů, doba trvání, termín, povinnosti součinnosti uživatele, úhrady se určují podle těchto VOP a každé jednotlivé objednávky, pokud taková objednávka obsahuje odlišnou úpravu oproti těmto VOP.
5.4 Pro účely těchto VOP, smlouvy a vzájemné spolupráce souhlasí uživatel výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem poskytovatele aktivně nevyjádří do 4 pracovních dnů, bude poskytovatel považovat všechny své návrhy za schválené uživatelem.

6. Dodávka
6.1 Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka poskytovatele uvedená na rozhraní Shoptet v případě objednávky dle čl. 5.1 a) těchto VOP nebo cenová nabídka uvedená na jeho produktových stránkách (resp. rozhraní console.ellity.eu) v případě objednávky dle čl. 5.1 b) těchto VOP, nebo učiněná na základě poptávky uživatele.
6.2 Všechny nabídky poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno něco jiného. Uzavření smluv a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací poskytovatele. Právo na nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje poskytovatel také po akceptaci dodávky.
6.3 Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněná na základě poptávky uživatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Uživatel odpovídá za způsobenou škodu a ušlý zisk.
6.4 Poskytovatel se zavazuje v případě individuální zakázky zhotovit a předat dodávku na své náklady a v dohodnutých termínech.
6.5 Uživatel se zavazuje v případě individuální zakázky dle harmonogramu předat poskytovateli všechny potřebné podklady a poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné plnění jeho závazků z této smlouvy.

7. Storno objednávky
7.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen zrušena.

8. Platby
8.1 Cena licence k produktu a související poskytování služby a cena vybraných dodávek je uvedena na rozhraní Shoptet nebo v ceníku dostupném na adrese https://ellity.eu/ceny/.
8.2 Faktury budou zasílány na fakturační, případně kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem prostřednictvím rozhraní Shoptet nebo v rozhraní console.ellity.eu.
8.3 Cena za licenci k produktu a související poskytování služby (na základě objednávky dle čl. 1 a) těchto VOP je splatná měsíčně (na základě faktury vystavené po zahájení období, ve kterém bude licence poskytnuta), ročně (na základě faktury vystavené před počátkem období, ve kterém bude licence poskytnuta) nebo na individuálně dohodnuté období.
8.4 Pokud dále není uvedeno jinak, je faktura splatná do 10 dnů od doručení. Pokud uživatel zjistí na faktuře nesrovnalosti, je oprávněn požadovat její opravení nejpozději do dne splatnosti písemnou formou (e-mailem).
8.5 Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně dle údajů ze zaslané faktury a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.
8.6 Úhrada je provedena bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený na faktuře. Toto ustanovení neplatí v případě on-line platby (např. pomocí platební brány nebo prostřednictvím platebních či kreditních karet). V tomto případě provádí uživatel úhradu prostřednictvím příslušného rozhraní platebního on-line systému, kam je přesměrován v průběhu platby anebo inkasem z uživatelem vložené platební karty při aktivaci služby.
8.7 V případě objednávky dle čl. 1 b) těchto VOP je faktura odeslána uživateli až po úspěšném provedení platby přes platební bránu dle čl. 9 těchto VOP.

9. Online platby
9.1 Uživatel má možnost k platbě faktury využít platební bránu, kterou poskytovatel nabízí prostřednictvím stripe.com (dále jen „platební brána“).
9.2 Uživatel má možnost hradit za služby opakovanými platbami, a to po aktivaci inkasa z platební karty prostřednictvím platební brány (dále jen „inkaso“). Frekvence opakované platby je určena fakturačním obdobím. Maximální jednorázová částka opakované platby je 75 000 Kč a je fixní.
9.3 Inkaso z platební karty je poskytovatel oprávněn použít také pro úhradu individuální zakázky, kterou uživatel poskytovateli akceptoval na základě vystavené nabídky.
9.4 Uživatel v případě využití platební brány povoluje poskytovateli zaslat pokyny finanční instituci, která vydala uživateli kartu, aby prováděla platby z karetního účtu uživatele v souladu s podmínkami dohody uživatele s poskytovatelem.

10. Upomínky a sankce
10.1 Při prodlení s úhradou odešle poskytovatel postupně uživateli tři upomínky. Při třetí upomínce je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby vč. všech funkcí konkrétního produktu a přerušit poskytování dalších plnění až do uhrazení závazku uživatele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu. Přerušení plnění nemá vliv na povinnost uživatele uhradit všechny splatné závazky, hradit nadále měsíční platby za předmět plnění a uhradit poskytovateli smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody.
10.2 Poskytovatel je oprávněn k zasílání upomínek použít veškeré uživatelem poskytnuté komunikační kanály (e-mail, SMS, telefonní hovor, upozornění v administračním rozhraní služby).
10.3 V případě, že uživatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.
10.4 Nesplní-li uživatel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je poskytovatel oprávněn předat pohledávku/pohledávky externí firmě k jejímu řádnému vymožení v plné výši, včetně všech nároků plynoucí z vymáhání pohledávky.

11. Inflace
11.1 Dosáhne-li kumulativní index spotřebitelských cen vyhlašovaný Českým statistickým úřadem ve srovnání se stavem ke dni uzavření smlouvy 5 %, je poskytovatel oprávněn zvýšit uživateli výši pravidelných měsíčních plateb za plnění dle smlouvy počínaje kalendářním měsícem následujícím po uvedeném kumulativním nárůstu indexu o 5 %.
11.2 K dalšímu zvýšení o 5 % může poskytovatel přistoupit a zvýšit pravidelné měsíční platby za dodávku obdobně vždy, když kumulativní index spotřebitelských cen dosáhne 5 % ve srovnání s 1. dnem kalendářního měsíce, v němž došlo k poslednímu zvýšení pravidelných měsíčních plateb za plnění dle smlouvy.

12. Doba trvání a ukončení
12.1 Smlouva se uzavírá  na dobu neurčitou.
12.2 Tento smluvní vztah může skončit výpovědí nebo odstoupením.
12.3 Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
12.4 Poskytovatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě:
1. neuhrazení měsíčního licenčního poplatku uživatelem do 10 dnů po datu splatnosti;
2. porušení smlouvy podmínek uživatelem.
12.5 Uživatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy poskytovatelem.
12.6 Ukončení smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností a závazky vzniklé za dobu účinnosti smlouvy.

13. Práva a povinnosti uživatele
13.1 Uživatel odpovídá za obsah a data ukládaná v rámci služby a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy.

14. Práva a povinnosti poskytovatele
14.1 Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz služby, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných uživatelem. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu, pomocí e-mailu nebo telefonu. Je-li výpadek způsobený poskytovatelem delší než 24 hodin, snižuje se částka za služby o poměrnou částku počtu dnů v měsíci, kdy nebyla služba v provozu. Při platbě na delší období než měsíc se ponižuje částka z poměrné části, kdy byla služba mimo provoz.
14.2 Poskytovatel je povinen zajišťovat provoz služby. Všechny chyby je povinen opravit v nejkratším možném čase, nejpozději však: a) Velmi závažné chyby bránící provozu služby do 24 hodin od jejich nahlášení, případně od doby, kdy je zjistí sám poskytovatel; b) Závažné chyby, které uživatele omezují v používání služby, do 48 hodin od nahlášení, případně od doby, kdy je zjistí sám poskytovatel; c) Nezávažné a kosmetické chyby do 96 hodin od nahlášení, případně od doby, kdy je zjistí sám poskytovatel.

15. Odpovědnost
15.1 V souvislosti s vadou způsobenou výpadkem náleží uživateli výhradně práva dle čl. 14 těchto VOP; uživateli nevzniká v této souvislosti nárok na náhradu újmy.
15.2 Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky, produktu, služby nebo jejich chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:
1. vložením nesprávných údajů do dodávky uživatelem, chybným postupem uživatele při vkládání informací nebo souborů do produktu nebo dodávky nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných dodávkou,
2. zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.) popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,
3. v důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do produktu nebo dodávky do systémového programového vybavení a prostředí,
4. poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným programovým vybavením.
5. zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobené poskytovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou,
6. nesprávnou obsluhou správcem systému uživatele nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu.
7. porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony, došlo-li k porušení jinou osobou než poskytovatelem.
15. 3 Odpovědnost poskytovatele za jakoukoliv škodu vyplývající z každého porušení smlouvy se omezuje na částku 30 % z ceny dodávky, ohledně níž došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele, ušlý zisk a nemajetkovou újmu.
15.4 Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

16. Vyšší moc
16.1 Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny:
1. válečný stav,
2. zákonná omezení vývozu, dovozy, výroby, stávky, sabotáže,
3. živelná pohroma,
4. překážky způsobené pandemií nebo protipandemickými opatřeními,
5. další skutečnosti, které poskytovatel nebyl schopen důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.
16.2 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Poskytovatel splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové stránce.
16.3 Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:
1. ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;
2. a škody, která vznikne v souvislosti s objednávkou vystavenou ústně.

17. Licence a její rozsah
17.1 Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.
17.2 Za podmínky řádné úhrady ceny podle čl. 8 uděluje poskytovatel uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat produkt a dodávky v rozsahu uvedeném v objednávce k účelu použití produktu v internetovém obchodě, a to za dále uvedených podmínek:
1. licence se sjednává jako licence nevýhradní,
2. doba trvání licence: Uživateli je licence udělována na dobu jednoho měsíce a po uhrazení měsíční splátky je mu každý měsíc prodloužena o 1 kalendářní měsíc, případně na dobu jednoho roku; strany se mohou dohodnout na jiné délce licence (doba odpovídá splatnosti faktury uvedené v čl. 8.3 těchto VOP),
3. územní rozsah licence: neomezeně na celém území České republiky, Slovenské republiky a Maďarska.
17.3 Uživatel není oprávněn k licenci podle odst. 17.2 těchto VOP udělit podlicenci. Postoupit licenci podle odst. 17.2 těchto VOP, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.
17.4 Uživatel není oprávněn nad rámec licence podle odst. 17.2 těchto VOP produkt a dodávku rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.
17.5 Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu produktu a dodávky, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód služby třetí osobě.
17.6 Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP.
17.7 Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.
17.8 Uživateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.
17. 9 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace uživatele.
17.10 Bez výslovného povolení poskytovatele je zakázáno částečné nebo úplné kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat atd. Uživatelům nevyplývá žádné právo z případných chyb či nepřesných dat uvedených v těchto materiálech.
17.11 Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

18. Nároky poskytovatele z porušení licence
18.1 Pokud uživatel nesplní licenční podmínky uvedené v čl. 17 těchto VOP, může poskytovatel odstoupit od této smlouvy a vyžadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
18.2 V případě zásahu uživatele do autorských práv poskytovatele vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč  (slovy jedno sto tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem uživatele do autorských práv poskytovatele, jenž má vůči uživateli, zaplacením smluvní pokuty uživatelem není dotčen.
18.3 Vedle nároku na smluvní pokutu má poskytovatel v případě zásahu uživatele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

19. Ochrana osobních údajů
19.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů a jejich zástupců podle podmínek ochrany osobních údajů (https://ellity.eu/zasady-ochrany-osobnich-udaju/).
19.2 Poskytovatel rovněž zpracovává pro uživatele v rámci poskytování služby níže uvedené kategorie osobních údajů (včetně automatizovaného zpracování), a to pouze v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení účelu identifikace zákazníků uživatele (tedy fyzických osob určených uživatelem, které jsou oprávněny využívat služby) a umožnění užívání služby.
19.3 Pro tento účel jsou zpracovávány tyto osobní údaje: a) identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo nebo IČO; b) kontaktní údaje, zejména e-mailová či doručovací adresa a telefonní číslo; c) další osobní údaje uvedené na produktové stránce ve vztahu ke konkrétnímu produktu ; a to vždy dle povahy čerpaných služeb a v minimálním nezbytném rozsahu.
19.4 Subjekty údajů jsou zákazníci uživatele (tedy fyzické osoby určené uživatelem, které jsou oprávněny využívat jeho služby).
19.5 Uživatel vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel jako jejich zpracovatel.
19.6 Poskytovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů uživatele, a to včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na poskytovatele vztahuje; v takovém případě poskytovatel uživatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; pro vyloučení pochybností, uživatel tímto uděluje poskytovateli pokyn, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje v souladu se smlouvou.
19.7 Poskytovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci nebo jiné osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byli proškoleni o povinnostech poskytovatele a zaváže je k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům.
19.8 Poskytovatel se dále zavazuje:
1. zohledňujíce povahu zpracování, být uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
2. být uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi uživatele, zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má poskytovatel k dispozici;
3. umožnit uživateli vykonat audit technických a organizačních opatření zavedených poskytovatelem k zabezpečení osobních údajů, a to nejvýše jednou za kalendářní rok v rozsahu 2 člověkodnů.
19.10 Seznam dalších zpracovatelů využívaných poskytovatelem ke zpracování osobních údajů pro uživatele je dostupný na webu poskytovatele. Uživatel uděluje poskytovateli obecný souhlas k zapojení jiných dalších zpracovatelů.
V případě podle odst. 19.9 těchto VOP se poskytovatel zavazuje informovat uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů, a poskytne tak uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zamýšlené změny nebo nahrazení dalších zpracovatelů poskytovatel oznámí uživateli způsobem dle odst. 21.2 těchto VOP, přičemž uživatel má stejná práva jako v případě změn VOP, jejichž prostřednictvím může uplatnit své právo na námitku proti zapojení těchto zpracovatelů. Případnému dalšímu zpracovateli budou uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v těchto VOP, a to zejména k poskytnutí dostatečných záruk zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky použitelných právních předpisů.
19.11 V případě ukončení smlouvy je poskytovatel povinen smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě zpracovávané poskytovatelem pro uživatele, v přiměřené době po ukončení smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K likvidaci osobních údajů není poskytovatel povinen přistoupit, pokud právo Unie nebo členského státu požaduje uložení daných osobních údajů, o čemž je poskytovatel povinen uživatele neprodleně informovat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že povinnost likvidace osobních údajů dle tohoto odstavce se neuplatní, pokud má ve vztahu k takovým osobním údajům poskytovatel jiný právní důvod pro zpracování.
19.12 Poskytovatel prohlašuje, že na základě svých povinností plynoucích z právních předpisů na ochranu osobních údajů přijal a bude udržovat přiměřená technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému zpřístupnění, a to dle svého uvážení a s přihlédnutím ke stavu techniky.
19.13 Poskytovatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:
1. zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě uživatelského oprávnění zřízeného výlučně pro tyto osoby;
2. provádění šifrování a/nebo anonymizace osobních údajů;
3. schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
4. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů;
5. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
6. schopnost zajištění ochrany integrity komunikačních sítí;
7. antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
8. zabezpečený přenos dat;
9. přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby poskytovatele;
10. zajištěná fyzická bezpečnost zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů.
19.14 Uživatel prohlašuje, že se seznámil s opatřeními uvedenými v tomto článku a že s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjektů údajů, představují tato opatření dostatečné zabezpečení odpovídající danému riziku.
19.15 V případě, že poskytovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 36 hodin, uživateli. Poskytovatel je dále povinen vést evidence veškerých porušení zabezpečení osobních údajů a přijatých nápravných opatření.

20. Doručování, bezhotovostní platby
20.1 Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a uživatele, zejména týkající se vzniku, trvání a zániku smlouvy s výjimkami uvedenými ve Smlouvě a těchto VOP, musí být doručeno prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane mezi v pracovní dny mezi 9:00 – 17:00 hod., v opačném případě v 9:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek).
20.2 Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve smlouvě. Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle odst.1 těchto VOP.

21. Závěrečná ustanovení
21.1 Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem těmito VOP. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.
21.2 Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit VOP. Poskytovatel je povinen zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách nejméně jeden měsíc před navrhovaným dnem nabytí účinnosti příslušné změny; ve stejné lhůtě zašle také novou verzi VOP uživateli na jeho e-mailovou adresu.
21.3 Pokud uživatel nesouhlasí se změnou VOP dle čl. 21.2 těchto VOP, je oprávněn změny VOP odmítnout a zároveň Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou končící posledním dnem účinnosti stávajícího znění VOP.
21.4 Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.
21.5 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, neúčinným, zdánlivým či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení účinná a platná. Uživatel a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neplatné, neúčinné, zdánlivé či nevymahatelné ustanovení takovým ustanovením, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu , a to písemným dodatkem.
21.6 Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.
21.7 Tyto VOP včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto VOP odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem uživatelům (včetně zahraničních uživatelů), a je dána výlučná příslušnost českých soudů.
21.8 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.
21.9 Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.
21.10 Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1.10.2021.